Ewidencja gruntów i budynków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INSPEKTOR:
Marzena Browolejt

PODINSPEKTOR:
Aneta Styś

MŁODSZY REFERENT:
Patrycja Skalska

POKÓJ NR 5

- prowadzenie bazy danych ewidencji gruntów, budynków i lokali
- prowadzenie rejestru wartości nieruchomości
- wprowadzenie zmian do operatów ewidencji gruntów, budynków i lokali
- bieżąca aktualizacja części graficznej operatu ewidencyjnego w systemach numerycznych
- bieżące zasilanie danymi ewidencji gruntów, budynków i lokali Systemu GEOPORTAL.GOV.PL
- uzgadnianie zgodności zapisów w ewidencji gruntów i księgach wieczystych
- sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów, budynków i lokali
- sporządzanie sprawozdań w oparciu o dane objętych ewidencją gruntów, budynków i lokali dla celów statystycznych
- rejestracja w bazie ewidencji gruntów, budynków i lokali na wniosek stron umów dzierżawnych
- udzielanie informacji z operatów ewidencji gruntów, budynków i lokali
- sporządzanie na zlecenie stron wypisów z operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali
- sporządzanie na zlecenie stron wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali

Zmiany w operacie ewidencji gruntów wprowadza się na podstawie:

- prawomocnych orzeczeń sądowych
- aktów notarialnych
- ostatecznych decyzji administracyjnych
- aktów normatywnych
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierającego wykaz zmian danych ewidencyjnych.


Obowiązki właściciela lub władającego nieruchomością :

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z  2017 r. poz. 2101 ze zm.)

Art. 20.
1. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:
1) gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty;
2) budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych;
3) lokali - ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.
2. W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:
1) właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części;
2) miejsce zamieszkania lub siedzibę osób wymienionych w pkt 1;
3) informacje o wpisaniu do rejestru zabytków;
4) wartość nieruchomości.
3. Grunty rolne i leśne obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją gruntów, przeprowadzaną w sposób jednolity dla całego kraju, na podstawie urzędowej tabeli klas gruntów.
3a. Ewidencję gruntów i budynków, w części dotyczącej lasów, prowadzi się z uwzględnieniem przepisów o lasach.
4. Rada Ministrów może rozszerzyć, w drodze rozporządzenia, zakres informacji objętych ewidencją gruntów i budynków, uwzględniając zadania administracji publicznej.

Art. 22.
1. Ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą starostowie.
2. Osoby, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, są obowiązane zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z decyzji właściwych organów.
3. Na żądanie starosty osoby, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, zgłaszające zmiany są obowiązane dostarczyć dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne niezbędne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Art. 51.
W ewidencji gruntów i budynków, założonej na podstawie dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 6, poz. 32), oprócz właściciela, do czasu uregulowania tytułu własności, wykazuje się także osobę władającego.

Rejestracja umów dzierżawnych:

w ewidencji gruntów i budynków ujawnia się umowy dzierżawne, zgłoszone do ewidencji stosownie do art. 28. ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999r. Nr 60, poz. 636 i z 2000r. Nr 45, poz. 531),
ujawnienie następuje na wyłączny wspólny wniosek podmiotów, które zawarły umowę dzierżawy.