Uzgadnianie dokumentacji projektowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Jolanta Sienkiewicz

POKÓJ NR 5

 

 

- uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
- uzgadnianie usytuowania projektowanych przyłączy do pojedyńczego budynku
- prowadzenie ewidencji uzgodnionych projektów sieci i uzbrojenia terenu
- udostępnianie jednostkom wykonawstwa geodezyjno - kartograficznego uzgodnień usytuowania sieci uzbrojenia terenu

Tryb uzgodnienia dokumentacji projektowej:

- posiedzenia Zespołu odbywają się jeden raz w tygodniu
- z posiedzenia Zespołu sporządza się opinię roboczą
- treść uzgodnienia wyrażana jest i przekazywana Zleceniodawcy (Inwestorowi) w formie protokołu


Zespół dokonuje uzgodnień w terminach:
- 14 dni roboczych od daty zarejestrowania sprawy w Wydziale
- w uzasadnionych przypadkach, wymagających dodatkowych ustaleń i konsultacji termin może zostać przedłużony
- uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania protokołu
- uzgodnienie lokalizacji zbiorczej sieci uzbrojenia terenu dokonuje się po przedłożeniu kompleksowego projektu rozmieszczenia sieci

Zagadnienia z realizacji sieci uzbrojenia terenu:

Realizacja sieci uzbrojenia terenu jest zgodna z projektem, gdy odstępstwo od uzgodnionego projektu nie przekracza 0,30 m dla terenów zabudowanych lub 0,50 m dla terenów rolnych i leśnych, przy zachowaniu przepisów regulujących odległości między poszczególnymi obiektami budowlanymi.
W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z projektem, inwestor za pośrednictwem jednostki wykonawstwa geodezyjnego przekazuje sprawę do Wydziału w celu wydania opinii co do dalszego postępowania.
Jednostka wykonawstwa geodezyjnego opisuje miejsca, w których zrealizowany przebieg sieci uzbrojenia terenu odbiega od projektowanego w sposób niedopuszczalny lub powoduje kolizje z innymi sieciami i obiektami, istniejącymi lub projektowanymi.
Zespół rozpatrując sprawę:
- akceptuje istniejący stan bez zastrzeżeń albo w celu zapobieżenia kolizji,
wprowadza na koszt inwestora zmiany w uzgodnionym uprzednio
położeniu innych projektowanych przewodów
- wnosi o zabezpieczenie sieci przed kolizją
- wnioskuje o doprowadzenie sieci do położenia zgodnego z projektem