Koordynacja usytuowania sieci uzbrojenia terenu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GLÓWNY SPECJALISTA:

Sylwia Jelec

POKÓJ NR 7 

Dokumentami niezbędnymi do przeprowadzenia narady koordynacyjnej (art. 28b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne), są:

  1. wniosek o przeprowadzenie narady;
  2. plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z rysunkiem projektowanej sieci uzbrojenia terenu; w przypadku, gdy plan sytuacyjny ma postać nieelektroniczną, należy do wniosku dołączyć co najmniej 2 jego egzemplarze;
  3. dowód wniesienia opłaty.

Wnioskodawcami mogą być: inwestor, projektant, podmiot władający siecią uzbrojenia terenu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Tryb uzgodnienia dokumentacji projektowej:

- narady koordynacyjne odbywają się w siedzibie Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 59-500 Złotoryja, ul. Kolejowa 4
- z narady koordynacyjnej sporządza się protokół
- treść przebiegu narady koordynacyjnej wyrażana jest i przekazywana Zleceniodawcy (Inwestorowi) w formie protokołu

Zespół dokonuje uzgodnień w terminach:

Od czasu złożenia wniosku wraz z potwierdzeniem dowodu wniesienia opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu starosta ma 14 dni na wyznaczenie terminu i miejsca narady koordynacyjnej.

Narada koordynacyjna może być przeprowadzona w następujący sposób:

  • tradycyjny,
  • mieszany – połączenie narady tradycyjnej oraz elektronicznej,
  • elektroniczny – narada przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.