Przyjmowanie interesantów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


Małgorzata Bartnicka POKÓJ NR 3
tel. 076 8782438

- udzielenie informacji z zakresu zadań realizowanych przez Wydział
- przyjmowanie podań, zamówień i zgłoszeń robót geodezyjnych
- wydawanie zamówionych dokumentów
- prowadzenie korespondencji Wydziału
- sporządzanie na zlecenie stron wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Udzielanie informacji

Informacje dotyczące danych osobowych właściciela lub władającego mogą być udzielane na podstawie art. 29 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2016 R. POZ. 922).
Informacji udziela się w części jawnej operatu ewidencji gruntów t.j. oznaczenia ewidencyjne działek, oznaczenia hipoteczne, położenie nieruchomości, powierzchnia, rodzaj użytku.
Wypis lub wypis i wyrys może otrzymać właściciel lub osoba fizyczna i prawna, w których władaniu znajduje się grunt lub budynek, lub osoby które mają swój interes prawny w tym zakresie.