Geodeta Powiatowy, Kierownik Wydziału

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Kolejowa 4, 59-500 Złotoryja

 

 

POKÓJ NR 4
tel./fax centrala - (076) 8782438
kierownik - (076) 8787140

GEODETA POWIATOWY, KIEROWNIK WYDZIAŁU:
Łucja Malec

 

Zakres działania Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

1. przygotowanie projektów uchwał rady powiatu w zakresie ustalania zasad gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości,
2. gospodarowanie przekazanym do kompetencji starosty powiatu zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, a w szczególności:
a) ewidencjonowanie nieruchomości,
b) zapewnienie wyceny tych nieruchomości,
c) sporządzanie planów wykorzystania zasobu,
d) udostępnienie nieruchomości zasobu i wykonywanie czynności
związanych z naliczaniem należności tego tytułu,
e) współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów
gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi
gminami,
f) zbywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
g) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność
lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu
lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia
własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz wpis w księdze wieczystej
lub założenie księgi wieczystej.
3. występowanie do Wojewody Dolnośląskiego o wymagane przepisami prawa pełnomocnictwa w zakresie obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa i naliczanie opłat z tytułu ich udostępniania,
4. wykonywanie zadań w sprawach wywłaszczeń, zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami,
5. wykonanie zadań w sprawach podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub powiatu,
6. przekazywanie określonych nieruchomości rolnych Skarbu Państwa do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
7. przekazywanie administracji lasów państwowych gruntów do zalesienia,
8. wykonywanie zadań w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności,
9. wykonywanie innych zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami określonych w ustawach: o pracowniczych ogrodach działkowych, o nabywaniu nieruchomości od cudzoziemców, o zakwaterowaniu sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
10. prowadzenie spraw z zakresu osadnictwa rolnego na podstawie ustaw i dekretów o ustroju rolnym i osadnictwie,
11. zwrot działek dożywotnich rolniczych,
12. ochrona gruntów rolnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz prowadzenie sprawozdawczości,
13. wydawanie decyzji administracyjnych ograniczających prawo korzystania z nieruchomości,
14. prowadzenie powiatowego zasobu nieruchomości i realizowanie określonych decyzji zarządu powiatu w zakresie gospodarowania tym zasobem. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
15. uzgadnianie usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu,
16. zakładanie osnów szczegółowych,
17. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
18. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
19. prowadzenie powiatowych baz danych Systemu Informacji o Terenie.